KỸ NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO
(RISK MANAGEMENT SKILLS)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Giới thiệu chương trình

Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến nguy cơ phá sản tổ chức.

Nhằm giảm rủi ro cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, hệ thống thứ hai – Kiểm Soát Nội Bộ, được thiết lập trên cơ sở các biện pháp, chính sách, thủ tục, tinh thần, giá trị, chức năng, thẩm quyền của những người liên quan và trở thành phương tiện sống còn trong hoạt động của mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt động, hạn chế các sự cố, và hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Khóa học “Quản Trị Rủi Ro” của viện Masterskills sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.
Ngoài ra, khóa học còn phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiểm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả.
Từ đó học viên có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó.

Mục tiêu đào tạo

i. Phương pháp triển khai công cụ kiểm soát rủi ro
ii. Chia sẻ các thực tế tốt nhất về quản trị rủi ro của tổ chức
iii. Nhận diện được rủi ro trong môi trường kinh doanh
iv. Thiết kế quy trình thực hiện đánh giá rủi ro cho mỗi hoàn cảnh cụ thể
v. Nắm vững và thực hành quản trị rủi ro tiêu chuẩn ISO 31000 toàn cầu
vi. Có khả năng phát hiện rủi ro ở nhiều tình huống khác nhau
vii. Đưa ra giải pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có

Đối tượng học viên

i. Nhân sự đang làm việc trong bộ phận Quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ – Pháp chế và Phòng chống gian lận cần nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.
ii. Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính quan tâm tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro doanh nghiệp.
iii. Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
iv. Những cá nhân quan tâm khác.

Nội dung chương trình

Phần 1. Giới thiệu quản trị rủi ro
– Mô hình 3 lớp kiểm soát
– Bản chất của công việc kiểm toán GRC (Governance, Risk, Control) – quản trị, rủi ro, kiểm soát
– Định nghĩa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
– Giới hạn của hệ thống kiểm soát
– Các cấp kiểm soát
– Trách nhiệm trong hệ thống kiểm soát

Phần 2. Thiết lập môi trường
– Quy tắc đạo đức
– Giá trị tổ chức
– Vai trò CEO
– Cấu trúc tổ chức
– Năng lực nhân sự
– Ủy quyền và truyền thông trách nhiệm
– Phân quyền
– Kiểm toán nội bộ
– Bảo vệ tài sản
– Xác lập các quy trình làm việc
– Quản trị (governance) là gì?
– Quản trị hiệu quả
– Các nguyên tắc quản trị
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Đánh giá rủi ro & Thiết kế kiểm soát
– Rủi ro là gì
– Phân tích rủi ro: nguyên nhân – sự kiện – hậu quả
– Quan hệ giữa rủi ro và kiểm soát
– 2 phương pháp thiết kế kiểm soát
– Các bước thiết kế kiểm soát
– Độ mạnh kiểm soát
– Các loại kiểm soát chung
– Các công cụ kiểm soát
– Biểu mẫu phân tích và lựa chọn kiểm soát
– Kiểm soát cấp độ tổ chức – quy trình – và hoạt động
– Kiểm soát chính và phụ
– Kiểm soát phân theo chức năng
– Kiểm soát thủ công – tự động
– Kiểm soát cứng – mềm
– Vòng lặp kiểm soát dùng thiết kế và đánh giá
– Đánh giá kiểm soát – tự đánh giá CSA (control Self-Assessment )
– Ma trận rủi ro – kiểm soát Risk Control Matrix
– Quy trình quản trị rủi ro
– Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro
– Xây dựng chính sách và thủ tục quản trị rủi ro
– Độ trưởng thành trong hệ thống quản trị rủi ro –chiến lược rủi ro
– Sơ đồ rủi ro – risk map
– Các loại rủi ro: chiến lược, quy trình, và hoạt động
– Vai trò chức năng các bộ phận trong quản trị rủi ro
– Phòng quản trị rủi ro, Giám đốc quản trị rủi ro, hội đồng, CEO, Ủy ban rủi ro.
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4. Nhận diện rủi ro
– Cách phân loại rủi ro
– Rủi ro đến từ bên trong và bên ngoài
– Tạo danh mục rủi ro
– Thu thập thông tin liên quan rủi ro
– Phương pháp lập tài liệu rủi ro
– Phương pháp nhận diện rủi ro
– Thu thập thông tin
– Phân tích giả định
– Phân tích SWOT
– Tạo danh mục
– Phân tích nội bộ
– Xác lập ngưỡng
– Phỏng vấn
– Phân tích lưu đồ
– Phân tích chỉ số leading
– Thu thập dữ liệu tổn thất
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Đánh giá rủi ro định tính
– Mục tiêu đánh giá định tính
– Đánh giá chất lượng dữ liệu
– Định nghĩa xác suất, tác động
– Đánh giá chứng cứ
– Chứng cứ pháp lý
– Tính điểm rủi ro
– Sắp hạng ưu tiên các rủi ro trong từng dự án/quy trình/chương trình
– Sắp hạng rủi ro giữa các dự án/ quy trình
– Ngưỡng rủi ro
– Xem xét nguyên nhân chung
– Xem xét ngoại lệ rủi ro
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 6. Đánh giá rủi ro định lượng
– Mục tiêu phân tích định lượng
– Tính xác suất
– Tính tác động
– Tính giá trị kỳ vọng EMV
– Các mô hình định lượng: cây quyết định, monte-carlo, phân tích độ nhạy, mô hình benchmark, xác suất và phi xác suất.
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 7. Chiến lược xử lý rủi ro
– Xử lý rủi ro tiêu cực
– Xử lý rủi ro tích cực
– Phương pháp lựa chọn chiến lược xử lý
– Đánh giá tác động giữa các chiến lược
– Xử lý rủi ro còn lại
– Kế hoạch dự phòng
– Rủi ro thứ cấp
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 8. Thông tin & truyền thông
– Quy trình truyền thông
– Dòng truyền thông
– Phương pháp truyền thông
– Nhận diện người liên quan
– Lập kế hoạch truyền thông
– Truyền thông
– Quản lý sự mong đợi người liên quan
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

(Nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: Email: info@masterskills.org – ĐT: (028) 22 194 047 – Hotline: 0903 966 729

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: Liên hệ để có thông tin báo giá mới nhất. lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên – Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh các khóa học mới nhất

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: