TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT
(IT RE-ORGANIZING)
 

 

1. Tái cấu trúc tổ chức và quy trình hoạt động của IT

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn thay đổi và phát triển. Bộ phận hay tổ chức CNTT của doanh nghiệp cũng phải được tổ chức lại một cách linh hoạt về con người, quy trình, công nghệ nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh hiện tại cũng như thích nghi với những yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp.
Một mô hình hoạt động IT thích hợp sẽ cung cấp được sự linh hoạt từ việc cung cấp, hỗ trợ dịch vụ IT tốt nhất cho đến thể hiện vai trò quản lý then chốt của những người quản trị kỹ thuật và các nhà quản lý cấp cao quản lý bộ máy IT hoạt động hỗ trợ kinh doanh hiệu quả.
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ định nghĩa những gì có thể bộ máy CNTT cần thiết phải thay đổi trong tương lai sắp đến của các mô hình hoạt động khác nhau theo ba đối tượng Con người, Quy trình và Công nghệ:

- Con người: Các yêu cầu kỹ năng cần thiết để hỗ trợ quy trình hoạt động IT và hạ tầng công nghệ và mối liên hệ ràng buộc giữa nhân viên IT và kinh doanh.
- Quy trình: Những quy trình IT quan trọng nào mà bộ phận IT cần phải được chú trọng để hỗ trợ cho khách hàng và nhiệm vụ của tổ chức IT.
- Công nghệ: Hạ tầng công nghệ nào tốt nhất thích hợp để hỗ trợ cho quy trình kinh doanh.


2. Cách tiếp cận

Chúng tôi sẽ làm việc với đại diện doanh nghiệp và bộ phận CNTT để xác định mô hình IT hoạt động phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh và quy mô quản lý bằng cách:

1. Xác định yêu cầu bằng cách khảo xác hiện trạng toàn bộ mô hình hoạt động, hệ thống và thực tế quản lý IT.
2. Đánh giá và phân tích dữ liệu được thu thập và bắt đầu phát triển mô hình hoạt động IT mà hỗ trợ được cho mục tiêu, chiến lược kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp. Chúng tôi so sánh mô hình được đề xuất với xu hướng mô hình IT theo kỹ thuật mô hình chuẩn (Benchmark), và mô hình các công ty tham khảo khác.
3. Phát triển một số mô hình hoạt động thành hệ thống cụ thể và các tham số cần thiết về con người, quy trình và công nghệ. Bao gồm: Sơ đồ tổ chức chức năng, sơ đồ công nghệ, định nghĩa nhu cầu và vai trò trách nhiệm nguồn lực và tất cả các quy trình cần thiết.
4. Đưa ra các mô hình mà dự kiến sẽ phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
5. Xác định một lộ trình thực hiện triển khai thay đổi, bao gồm một kế hoạch quản lý thay đổi để đạt đến kết quả mong muốn.

3. Kết quả bàn giao

- Một tập hồ sơ tài liệu tổng hợp bao gồm: Khảo sát, phân tích đánh giá và đề nghị mô hình hoạt động IT phù hợp cần thiết bao gồm: Sơ đồ tổ chức chức năng, sơ đồ công nghệ, định nghĩa nhu cầu và vai trò trách nhiệm nguồn lực và tất cả các quy trình vận hành hệ thống IT. Cách đo lường và đánh giá hiệu quả của tổ chức IT.
- Một file thuyết trình PowerPoint để trình bày những phát hiện thực trạng và đề xuất mô hình thay thế, cũng như cách triển khai thay đổi.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc